Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и термопомпени агрегати, разделени в обособени позиции"

Във връзка с договор BG16RFOP002-3.002-0153-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в Дунарит АД“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, Дунарит АД провежда процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и термопомпени агрегати, разделени в обособени позиции: – Обособена позиция 01- Вакуумна пещ за термообработка – 1 бр.; – Обособена позицип 02- Камерна електросъпротивителна отгревна пещ-1 бр. – Обособена позиция 03- Машина за обемно нагряване на заготовки – 1 бр.; – Обособена позиция 04- Високотемпературни термопомпени агрегати: високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 131_ инв. 26 – ЕСМ 8, високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26_ инв. 47, високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 08 – инв. 72.;“. По-долу представяме документите по тръжната процедура:

1. Публична покана

2. Образец на банкова гаранция за добро изпълнение

3. Изисквания към офертите

4. Оферта

5. Методи за оценка на офертите по обособена позиция 4

6. Методи за оценка на офертите по обособени позиции 1, 2 и 3

7. Декларация на кандидата

8. Проектодоговор

 

– www.comfunds.bg –
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дунарит АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.