Повече от 115 годиниразвитие и традиции


Дружеството е основано през 1903 година като фабрика за барут. През 1947 година е национализирано и наименувано “Държавна фабрика Дунарит”.

От 2005 година предприятието функционира като частно акционерно дружество.

В миналото и в наши дни фирмата минава през различни етапи на развитие. Благодарение на квалифицираните кадри с голям професионален опит в производството на специална продукция през годините са усвоени различни изделия. Успоредно с усвояването на военните продукти започва производството на продукция за граждански цели: оборудване за зъботехнически лаборатории, машини за поддръжка и ремонт на релсови пътища, автомобилни уредби за ВВГ “Пропан Бутан”, пластмасови детайли и инструментална екипировка.

ДУНАРИТ АД притежава Разрешение за производство на ОБВВПИ и утилизация, Разрешение за търговия с оръжия, взривни вещества и боеприпаси, Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната, Удостоверение за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, Лиценз за международен автомобилен превоз на товари, Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната. Тези документи са издадени от компетентните държавни институции на основание налични ресурси, търговска коректност и стриктно спазване на специфичните изисквания към този вид дейност.

Днес “Дунарит” АД е познато на международните пазари като дружество с традиции, съхранило опита на поколенията в проектирането, производството и търговията на военна и машиностроителна продукция.

ДУНАРИТ през годините


Едни от най-важните дати, свързани с историята на Дунарит – това е летоброенето на фирмата. Събитията са предадени в телеграфен стил.

Политика за управление


Нашата цел е чрез нарастваща ефективност на процесите на ИСУ да съхраним и развием фирмения бизнес, като постигнем икономически растеж, съобразен с: контекста на дружеството, потребностите и очакванията на заинтересованите страни, устойчивото опазване на компонентите на околната среда, и запазването на здравето и живота на хората.

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ се състои в:

Поддържане доверието, сигурността и удовлетвореността на нашите клиенти и партньори, изпълнявайки техните изисквания на принципа на взаимното зачитане.

Гарантиране на качеството и безопасността на продуктите, които Дружеството произвежда.

Усъвършенстване и развитие на персонала, с цел просперитет на Дружеството.

Непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление.

Съответствие на дейностите с приложимите нормативни и други изисквания, приети от Дружеството.

Изпълнение на дейности за овладяване на рисковете и възможностите.

Предотвратяване негативното въздействие върху околната среда чрез ефективно управление на отпадъците, недопускане на разливи, взривове и пожари в резултат от дейността на Дружеството.

Предотвратяване на наранявания и заболявания на персонала, подизпълнителите и посетителите на Дружеството.

Премахване на опасностите и намаляване на рисковете по здраве и безопасност при работа.

Постоянно консултиране и участие на работниците.

Осигуряване здравословни и безопасни  условия на труд.

Задължение на целия персонал на Дунарит АД е да допринася за осъществяване на фирмената политика, като не допуска компромиси с качеството, безопасността, и грижата за околната среда.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО


Системата за управление на дружеството е сертифицирана за съответствие с изискванията на ISO 9001, ISO 14001, AQAP 2110, ISO 45001 и ISO 50001. Главна цел на фирмената политика е недопускане на компромиси с качеството, безопасността и грижата за околната среда.