Процедура по "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА"

В качеството си на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-3.002-0153-C01, ДУНАРИТ АД публикува процедура, с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА“ в 4 обособени позиции:

  • Обособена позиция 01- Портална система със CNC управление за лазерно 3D рязане- 1 бр. ;
  • Обособена позиция 02- Струг със CNC управление за детайли с максимален диаметър 32 mm- 1 бр.;
  • Обособена позиция 03- Автоматизирана система за обработка на корпусни детайли – 1 бр.;
  • Обособена позиция 04- Машинен обработващ център – 1 бр.;

Срок за подаване на оферти през ИСУН2020 е до 19.04.2018г. (до изтичане на посочената крайна дата).

Документи за кандидатстване може да намерите тук: