Процедура за избор на изпълнител за „Доставка и въвеждане в експлоатация на термообработващи пещи и термопомпени агрегати, разделени в обособени позиции"

„Дунарит АД публикува процедура с Публична покана , с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на Високотемпературни термопомпени агрегати: високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 131_ инв. 26 – ЕСМ 8, високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 26_ инв. 47, високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на цех: у-к 111 08 – инв. 72.;“.. По-долу представяме документите по тръжната процедура:

1. Образец на банкова гаранция

2. Публична покана

3. Изисквания към офертите

4. Оферта

5. Методика за оценка на оферти

6. Декларация на кандидата

7. Проектодоговор

 

– www.comfunds.bg –
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дунарит АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.