ДУНАРИТ АД сключи договор № BG16RFOP002-3.002-0153-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Проект BG16RFOP002-3.002-0153 има за цел да реализира мерки за енергийна ефективност, с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност в Дунарит АД. Изпълнението на настоящия проект е насочено към реализирането на първоначални инвестиции в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект и намаляване разхода на енергия за производствени нужди.

Специфичните цели на проекта са:

  • Изпълнение на препоръките от извършеното обследване за енергийна ефективност на дейността на дружеството (стопанския обект), водещи до реализиране на годишни енергийни спестявания на енергия от 8525341,86 kWh/год. Проектът предвижда изпълнение на 11 броя енергийно спестяващи мерки (ЕСМ), изведени в резултат от извършеното обследване.
  • Разширяване капацитета на стопански обект – производствена база, собственост на Дунарит АД. Седем дейности /ЕСМ от изготвения одит/ са свързани с разширяване капацитета на дружеството, занижаване разхода за енергия за производството на единица продукция и увеличаване устойчиво финансовите ползи от дейността на фирмата.
  • Подобряване на енергийната ефективност на три от производствените цехове, чрез извършване на доставка и монтаж на високотемпературни термопомпени агрегати за отопление – ЕСМ 8-10
  • Ангажимент за ефективно оползотворяване на ресурсите, чрез въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна топлина от горещото масло, охлаждащо моторите на компресори за сгъстен въздух – ЕСМ 11
  • Постигане на устойчивост в реализираните спестявания от дружеството чрез въвеждане и сертифициране на дейността на дружеството със система за енергиен мениджмънт, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems);
  • Минимизиране негативното въздействие от дейността на компанията върху околната среда като се постигне общо намаляване на количеството емисии на CO2 с 6157,74 тона/година;

Реализирането на проектната идея ще доведе до повишаване конкурентоспособността на ДУНАРИТ АД, чрез подобряване на енергийната ефективност, екологосъобразност и капацитет.

Проект „Повишаване на енергийната ефективност в Дунарит АД“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 2 874 830.64 лв., от които 1 221 803.01 лв. европейско и 215 612.31 лв. национално съфинансиране.