Дунарит АД организира информационно събитие във връзка с реализацията на одобрен проект за безвъзмездна финансова помощ

Компанията сключи договор BG16RFOP002-3.002-0153-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в Дунарит АД“ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“. Проектът цели дa се реализират мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчивия растеж и конкурентоспособността в Дунарит АД, гр. Русе. Целта на проекта ще бъде постигната чрез реализирането на инвестиции в материални активи за разширяване капацитета на съществуващ стопански обект на Дунарит АД и намаляване разхода на енергия за производствени нужди. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 2 874 830.64 лв., от които 1 221 803.01 лв. европейско и 215 612.31 лв. национално съфинансиране.

Пресконференцията ще се проведе на 6 юли 2018 г. от 11,00 часа на адрес: гр. Русе, ул. Княжеска № 4, конферентна зала на хотел Ана Палас.

 

– www.comfunds.bg –
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дунарит АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.