ДУНАРИТ АД сключи договор № BG-RRP-3.006-0196-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Основната цел на проекта е насърчаване на прехода на частно предприятие към екосъобразна дейност посредством изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия.

 Основната дейност е изграждане на нова фотоволтаична инсталация с мощност 780kW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) с капацитет 930kWh.

Очакваният ефект e ускоряване на прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на кандидата.

Предложението за изпълнение на инвестиция не съдържа дейности за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини в съответствие с Решение 2010/787/ЕС на Съвета.

Обща стойност на проекта: 2 222 220.00 лв., от които 999 999.00 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

Начало: 10.11.2023 г.

Край: 10.05.2025 г.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа