Дунарит работи по проект за 40% икономия на електроенергия

На 6 юли 2018 г. Дунарит АД проведе информационно събитие във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.002-0153 „Повишаване на енергийната ефективност в Дунарит АД“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 2 874 830.64 лева, от които 1 221 803.01 лв. европейско и 215 612.31 лв. национално съфинансиране. Другата част от разходите по проекта се осигурява от Дунарит АД. Проектът се изпълнява в рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“.

Проектът предвижда закупуване и въвеждане в експлоатация на ново енергийно ефективно оборудване, което включва: Портална система със CNC управление за лазерно 3D рязане; Струг със CNC управление за детайли с максимален диаметър 32 mm.; Автоматизирана система за обработка на корпусни детайли; Машинен обработващ център; Вакуумна пещ за термообработка; Камерна електросъпротивителна отгревна пещ; Машина за обемно нагряване на заготовки; Доставка и монтаж на високотемпературни термопомпени агрегати за отопление на три цеха в предприятието, както и Въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на отпадна енергия за собствени нужди. В допълнение, проектът предвижда консултантски услуги по въвеждане и сертификация на Система за енергиен мениджмънт, в съответствие с изискванията на ISO 50001, както и дейности по визуализация и публичност. В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъдат постигнати енергийни спестявания от 8525341,86 kWh/год., които за цялото предприятие са 39,41%.

Успешното изпълнение на проекта е основополагащо за прехода на Дунарит АД към „зелена икономика“. В проектното предложение са включени мерки за внедряване на енергоспестяващи производствени технологии, оползотворяване на остатъчната топлина от производствените операции и усъвършенстване на процесите, свързани с енергийния мениджмънт, които по отделно и заедно допринасят за устойчивото екологично развитие и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

 

– www.comfunds.bg –
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дунарит АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.