ДУНАРИТ АД сключи договор № BG-RRP-3.008-0249-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията“.

Основната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятие от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността му.

 Основните дейности са свързани с придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието.

Очакваният ефект върху предприятието – кандидат е да трансформира производствените си процеси, чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове.

Обща стойност на проекта: 2 311 600.00 лв., от които 809 060.00 лв. европейско финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).

 

Начало: 17.06.2024 г.

Край: 17.12.2025 г.

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДУНАРИТ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерство на иновациите и растежа